กิจกรรมศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

โพสต์9 ธ.ค. 2554 08:41โดยWipada Bupachat   [ อัปเดต 30 ก.ค. 2556 22:47 ]
ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนเสนางคนิคม ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัีฒนาการเีรียนการสอน ระบบออนไลน์ ให้กับบุคลกรที่รับผิดชอบสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ของโรงเรียนในสหวิทยาเขต 7 และ 8  ระหว่างวันที่ 24 -25  สิงหาคม  2555  ณ ห้องจันทน์ผาโรงเรียนเสนางคนิคม  โดยวิทยากรที่ให้ความรู้คือท่านอานนท์ วงศ์วิศิษฎ์รังสี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29