ปัจฉิมนิเทศนักเรียน ม.3 , ม.6

โพสต์5 มี.ค. 2559 00:53โดยวิภาดา บุพชาติ   [ อัปเดต 5 มี.ค. 2559 01:20 ]
เมื่อวันที่  ๔  มีนาคม  ๒๕๕๙  โรงเรียนเสนางคนิคม  ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีทีี่ ๓และชั้นมั
ธยมศึกษาปีที่ ๖ ที่จะจบการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
Comments