กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

https://sites.google.com/a/senangkhanikhom.ac.th/apply-for-work-by-sompong/

https://sites.google.com/a/senangkhanikhom.ac.th/apply-for-work-by-chaweewan/

https://sites.google.com/a/senangkhanikhom.ac.th/ngan-chang1/?fbclid=IwAR03XnRNfPHv9JWR_sxAqf73yK_N2Mo70SdJ8jaFa2HKA8cWWg2gc5dDHjs


https://sites.google.com/a/senangkhanikhom.ac.th/kru-anupong/?fbclid=IwAR18waCiSb32JQx42MOUzOTS9dSb-5WCQUGvT_AeFJCmWskRqq_nqzv4ASc

https://sites.google.com/a/senangkhanikhom.ac.th/design-techno-6/home

https://sites.google.com/a/senangkhanikhom.ac.th/khanomthai-itiporn-63/khaw-prakas?fbclid=IwAR2RuPopYgD22FL4KHl9OO8uxz4LcekaL-upqkju4KU-FP9ngHMK084aNXU


Comments