คณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนเสนางคนิคม


1.      นายพุทธา   นารีวงศ์            ประธานคณะกรรมการ

2.      นายอ่อนสี   บัวภาเรือง         รองประธานคณะกรรมการ

3.      นายสิริศักดิ์  ทองแก้ว           ผู้แทนผู้ปกครอง

4.      นายณัฐวุฒิ  สิงห์จันทร์        ผู้แทนศิษย์เก่า

5.      นางสำราญ  โลหะสาร          ผู้แทนครู

6.      นายณรงค์  เพ็ชรพลอย       ผู้แทนองค์กรชุมชน

7.      พระมหาอาคม  สุมณีโก       ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์

8.      พระครูศิริธรรมาลงกรณ์ เขมปุญโญ  ผู้แทนองค์กรศาสนา

9.      นายมิตร  โทนุวงศ์      ะ                  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

10.   นายจอมพล  บัวหอม            ผู้ทรงคุณวุฒิ

11.    นายประสิทธิ์  สายพฤกษ์     ผู้ทรงคุณวุฒิ

12.    นางพนมวัน  ผาลิวงศ์          ผู้ทรงคุณวุฒิ

13.   ดาบตำรวจสมชัย  ทองเหลือง   ผู้ทรงคุณวุฒิ

14.    นางปรัชญา  ชมภูพวง        ผู้ทรงคุณวุฒิ

15.    นายสุมิตร  เรืองบุตร           กรรมการและเลขานุการ