ข่าวประชาสัมพันธ์


สารประชาสัมพันธ์

โพสต์10 ก.ย. 2561 17:51โดยวิภาดา บุพชาติ

โรงเรียนเสนางคนิคมได้จัดทำสารประชาสัมพันธ์โรงเรียน ฉบับที่ 1 ภาคเรียนที่ 1  ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อเป็นการเผยแพร่กิจกรรมต่าง ๆ ที่ทางโรงเรียนได้ดำเนินการขึ้นและสามารถติดตามที่เพจโรงเรียนเสนางคนิคมได้อีกช่องทางหนึ่ง

ประกาศผลสอบเข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561

โพสต์4 เม.ย. 2561 00:20โดยธีระพัฒน์ บุญมาตร   [ อัปเดต 4 เม.ย. 2561 00:23 ]

ประกาศผลสอบเข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561

ประกาศผลสอบเข้าเรียนต่อห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ (AP) ปีการศึกษา 2561

โพสต์14 มี.ค. 2561 00:39โดยธีระพัฒน์ บุญมาตร   [ อัปเดต 14 มี.ค. 2561 00:58 ]

ประกาศผลสอบเข้าเรียนต่อห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2561
ให้นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก ปฏิบัติดังนี้
รายงานตัว วันที่ 15 มีนาคม 2561 ณ ห้องวิชาการ อาคาร 1 โรงเรียนเสนางคนิคม ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป้นต้นไป
มอบตัว วันที่ 18 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมจันทน์ผา อาคาร 3 โรงเรียนเสนางคนิคม ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป
เอกสารที่ใช้การมอบตัว
1. สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน/พ่อ/แม่/ผุ้ปกครอง อย่างละ 1 ชุด
2. ใบ ปพ.1 จำนวน 1 ชุด
3. ค่าบำรุงการศึกษา ม.1 จำนวน 2,000 บาท ม.4 จำนวน 3,000 บาท

ประกาศผลการสอบเข้าเรียนต่อ ม.1 และ ม. 4 ปีการศึกษา 2560

โพสต์2 เม.ย. 2560 08:46โดยธีระพัฒน์ บุญมาตร

ประกาศผลการสอบเข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 ห้องเรียนปกติ

ประกาศผลการสอบเข้าเรียนห้องเรียน AP ปีการศึกษา 2560

โพสต์8 มี.ค. 2560 03:14โดยธีระพัฒน์ บุญมาตร   [ อัปเดต 8 มี.ค. 2560 03:18 ]

ประกาศผลการสอบเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ Advance Program ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเรียนห้อง AP ปีการศึกษา 2560

โพสต์27 ก.พ. 2560 01:31โดยธีระพัฒน์ บุญมาตร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ Advance Program ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560

กิจกรรมวันไหว้ครู

โพสต์14 มิ.ย. 2559 02:04โดยวิภาดา บุพชาติ

ในวันที่ ๑๖  มิถุนายน  ๒๕๕๙ โรงเรียนจะจัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ซึ่งจะมีการประกวดพานไหว้ครูทั้งประเภทสวยงามและสร้างสรรค์ ในระดับม.ต้น และม.ปลาย

ประกาศผลสอบห้องเรียนพิเศษ(Advance Program)

โพสต์8 มี.ค. 2559 05:37โดยวิภาดา บุพชาติ   [ อัปเดต 8 มี.ค. 2559 05:49 ]

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนในห้องเรียนพิเศษ (Advance Program) ปีการศึกษา 2559 โดยใหห้ผู้ที่มีสิทธิ์เข้าเรียนมารายงานตัวในวันที่ 13 มีนาคม 2559 ถ้าหากไม่มารายงานตัวในวันดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์

ค่ายวิทยาศาสตร์

โพสต์8 ก.พ. 2559 19:51โดยวิภาดา บุพชาติ

โรงเรียนเสนางคนิคม  ได้จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ศึกษาความหลากหลายทางชีววิทยา  ที่อุทยานแห่งชาติภูจอง - นายอย  ให้กับนักเรียนห้องเรียนพิเเศษระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ และ ๕  ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๖  มกราคม  ๒๕๕๙

สอบราคาจ้างส้วมนักเรียนชาย 4ที่/49

โพสต์1 ธ.ค. 2557 02:02โดยWipada Bupachat

ด้วยโรงเรียนเสนางคนิคม ได้รับอนุมัติจัดสรรงบประมาณ ปี2558 จาก สพฐ. งบลงทุนค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง เนื่ีองจากอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างไม่เพียงพอตามเกณฑ์และชำรุดทรุดโทรม รายการก่อสร้างส้วมนักเรียนชาย 4ที่/49 จำนวน1 หลังวงเงินงบประมาณ 442,000 บาท(สี่แสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน) กำหนดราคากลางงานก่อสร้าง 496,000 บาท(สี่แสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) ดังรายละเอียดที่แนบ

1-10 of 24