คนเก่งแห่งรั้วขาว-คราม

โพสต์16 ก.ย. 2555 23:14โดยWipada Bupachat   [ อัปเดต 7 พ.ย. 2555 01:21 ]
จากการแข่งขันกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีการศึกษา 2555 ระหว่างวันที่ 11-12  ตุลาคม  2555  ณ โรงเรียนอำนาจเจริญ โรงเรียนเสนางคนิคม ได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงหนือ ครั้งที่ 62 ที่จังหวัดชัยภูมิ  จำนวน 5 รายการ ดังนี้
1.  ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  คือ นายเกรียงไกร  พรมสุวรรณ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4 ครูจันทา ทองน้อย ผู้ฝึกสอน
2. การจัดสวนถาดแบบชื้น ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น คือ เด็กหญิงกิติยา  ภูวงศ์ เด็กหญิงพรพิมล แก้วมีศรีและเด็กชายพรรษิษฐ์  นครพันธ์ ครูสมพงษ์  นครพันธ์  ผู้ฝึกสอน
3.  การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์(E-book) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น คือ เด็กหญิงณัฐชนก อุปริทุม และเด็กหญิงณัฐชยาน์  ทองน้อย ครูวิภาดา  บุพชาติ ผู้ฝึกสอน
4.กิจกรรม A-Math ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น คือ เด็กชายชัยศิริ  กุลแก้ว และเด็กหญิงวิสุดา  เครือดี  ครูรัฐศาสตร์  โคตรสีหา  ผู้ฝึกสอน
5. สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คือ นางสาวเจนจิรา  โสมอินทร์ และนางสาวจิราภรณ์  พิมพ์ทอง  ครูลาวัณย์  สุวงศ์ทอง  ผู้ฝึกสอน ซึงทั้ง 5 รายการจะเดินทางไปเข้าร่วมแข่งขันในวันที่ 3 - 7  ธันวาคม  2555 ที่จังหวัดชัยภูมิ

คนเก่งของเรา

Comments