กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
โรงเรียนเสนางคนิคม

https://sites.google.com/a/senangkhanikhom.ac.th/krukanya/?fbclid=IwAR1Bkk6n0GNM9pj2oj_torsZsLdeCxwi_S6bUxJZaLYFkZ7XYUeyc01zGlc

นางสาววิภาพร  ภิรมย์
ครูผู้ช่วย

https://sites.google.com/a/senangkhanikhom.ac.th/english-m-5-by-t-rungnapa/

https://sites.google.com/a/senangkhanikhom.ac.th/teaching-english-by-krupuna/?fbclid=IwAR1LS5TUKdDWE2Fx-uk6Bf7_CQevMJptAvvOvFlg4yL3TPH-Kk25dT7H68k

https://sites.google.com/a/senangkhanikhom.ac.th/teaching-english-by-krujan/?fbclid=IwAR1H62qWOEFqPUq1GSKM2Empc_KCm0UzGSipM3noN0ev47n7a7jzjqgnJ48


Comments