กลุ่มสาระสุขศึกษา  และพลศึกษา
                             โรงเรียนเสนางคนิคม
https://sites.google.com/a/senangkhanikhom.ac.th/teerayootclassroom/https://sites.google.com/a/senangkhanikhom.ac.th/krunick-senang63/

นายเอกฉัตร  บูรณะ
ครูผู้ช่วย
Comments