กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โรงเรียนเสนางคนิคม

https://sites.google.com/a/senangkhanikhom.ac.th/reiyn-ru-by-khru-lawany/?fbclid=IwAR1brULi5diHyecDmMHeYYCHGT-RmsnYL6tq2x2DIovdnJ5hcWxkn-nGDFA

https://sites.google.com/a/senangkhanikhom.ac.th/phy-by-phayom/?fbclid=IwAR2anGhJqddBYCTG7k8A7IOO_0zU7WtQ09J9LfhnTxYf46HSRK2yLRHTWQo

https://sites.google.com/a/senangkhanikhom.ac.th/design-techno-6/home

นางพาณิภัค  ปัดภัย
ครู  วิทยฐานะ  ครูชำนาญการพิเศษ

https://sites.google.com/a/senangkhanikhom.ac.th/science-by-kruthip/?fbclid=IwAR1H62qWOEFqPUq1GSKM2Empc_KCm0UzGSipM3noN0ev47n7a7jzjqgnJ48

https://sites.google.com/a/senangkhanikhom.ac.th/kru-karnbio/

https://sites.google.com/a/senangkhanikhom.ac.th/physics1bykrootung/?fbclid=IwAR3iLRvhBRJ6MJW9ZuubaiD8GqDN-SeiA8BuAdgcvFchpUeSwqvjtRW40H0

https://sites.google.com/a/senangkhanikhom.ac.th/sciene-technology-by-khasemsaeng/

https://sites.google.com/site/nudsarida2558/prawatikar-thangan

https://sites.google.com/senangkhanikhom.ac.th/kruningyeah?fbclid=IwAR1OJLnRXAlWvwQiZWIZc6H1tpQ2Lw3JK4zVmPyiS1cD_NmPpw0DPqGoSqU

https://sites.google.com/u/0/d/1oR6W1pjU6_4R4ALRkrOkQbRKNgmhRC9j/p/18Eg_8GASY5K0t6VVMfxVvJmofIJ0fGWW/preview?authuser=0

Comments