บริหารงานทั่วไป


PLC โรงเรียนเสนางคนิคม

โพสต์12 ก.ย. 2562 10:56โดยพัชราวลัย ศรีรักษา   [ อัปเดต 15 ก.ค. 2564 01:17 ]


  ท่าน ผอ.นิยม  รักพรม  และคณะ  เยี่ยมชม  และประเมินการดำเนินงาน  โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 
  พร้อมให้ข้อเสนอแนะ  แนวทางการพัฒนา  เพื่อก้าวสู่  โรงเรียนมาตรฐานสากลต่อไป


ต้อนรับคณะกรรมการประเมิน

โพสต์12 ก.ย. 2562 10:39โดยพัชราวลัย ศรีรักษา   [ อัปเดต 12 ก.ย. 2562 10:48 ]

 
วันที่  29 สิงหาคม 2562  ท่าน ศน.อานนท์  วงศ์วิศิษฐ์รังสี  และคณะ  เดินทางมาตรวจเยี่ยม  และประเมิน
 งานตามโครงการ  DLIT  พร้อมทั้ง ให้คำแนะนำ  เพื่อการเตรียมความพร้อม  รับการประเมิน  8  มาตรฐาน
 และ  การเตรียมข้อมูลเพื่อการเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ  ITA  ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 9-10 กันยายน  2562


งานมุทิตาจิต

โพสต์10 ก.ย. 2561 05:22โดยวิภาดา บุพชาติ   [ อัปเดต 10 ก.ย. 2561 06:16 ]

วันที่ 28 กันยายน  2561  ขอเชิญร่วมงานแสดงมุทิตาจิต สำหรับบุคลากรที่จะเกษียณอายุราชการ จำนวนวน 4 ท่านคือ 
๑.  นายสุมิตร  เรืองบุตร  ผู้อำนวยการโรงเรียนเสนางคนิคม
๒.  นายสัตถี  อินทรบุตร  ครูชำนาญการพิเศษ
๓.  นายพันศักดิ์  พันทน  ครูชำนาญการพิเศษ
๔.  นางจันทร์เทียม  สหนาวิน  ครูชำนาญการพิเศษ
ทัวร์เกษียณ

โพสต์10 ก.ย. 2561 05:12โดยวิภาดา บุพชาติ

วันที่่ 9-11  สิงหาคม  2561  นำโดยท่านผู้อำนวยการสุมิตร  เรืองบุตร  พาคณะครูโรงเรียนเสนางคนิคมไปทัศนศึกษาจังหวัดเลย และจังหวัดหนองอุดรธานี เพื่อเป็นการแสดงมุทิตาจิตสำหรับคุณครูที่จะเกษียณใน
วันที่ 30  กันยายน  2561  จำนวน 4 ท่านคือ นายสุมิตร  เรืองบุตร  ผู้อำนวยการ 
นายสัตถี  อินทรบุตร  นายพันศักดิ์  พันทนและนางจันทร์เทียม  สหนาวิน สถานที่ที่ไปในครั้งนี้คือ เชียงคานวภูหินผางาม ผาตากเสื้อ และวัดภูก้อน

ส่งเสริมวิชาการ&อาเซียน

โพสต์10 ก.ย. 2561 04:44โดยวิภาดา บุพชาติ

วันที่ 21  สิงหาคม  2561  โรงเรียนเสนางคนิคม  ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมวิชาการ วันอาเซียนและสัปดาห์ห้องสมุด โดยแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้แสดงผลงานทางวิชาการและการเล่นเกมต่าง ๆ และได้มีการจัดซุ้มอาเซียน 10 ประเทศ

วันวิทยาศาสตร์

โพสต์10 ก.ย. 2561 04:32โดยวิภาดา บุพชาติ   [ อัปเดต 10 ก.ย. 2561 04:39 ]

วันที่ 21  สิงหาคม  2561  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ขึ้น ซึ่งได้มีการประกวดจรวดขวดน้ำในระดับ ม.ต้น ม.ปลาย การตอบปัญหาเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และที่เป็นไฮไลท์ของงานคือการประกวดชุดแฟนซีรีไซเคิลในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย

วันสุนทรภูู่

โพสต์25 มิ.ย. 2559 22:05โดยวิภาดา บุพชาติ   [ อัปเดต 10 ก.ย. 2561 04:36 ]

วันที่ ๒๖ มิถุนายน  ๒๕๖๑
  นำโดยนายสถิตย์  หงส์พันธ์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่เพื่อรำลึกถึงพระคุณของท่านสุนทรภู่ผู้เป็นกวีเอกของโลก ในกิจกรรมนี้มีการประกวดการแต่งคำประพันธ์ การประกวดพิธีกร  การจัดป้ายนิเทศ และการประกวดการแต่งกายเลียนแบบตัวละครในวรรณคดี โดยเน้นชุดที่แต่งกายเป็นแบบรีไซเคิล ซึ่งถือว่าเป็นโฮไลท์ของงานและมีการแสดงละครที่เป็นผลงานของท่านสุนทรภู่


 

กิจกรรม To Be Number One

โพสต์25 มิ.ย. 2559 22:02โดยวิภาดา บุพชาติ   [ อัปเดต 10 ก.ย. 2561 04:53 ]

เมื่อวันที่ ๒๖  มิถุนายน  ๒๕๖๑ โรงเรียนเสนางคนิคม ได้จัดกิจกรรม To Be Number One ซ่ึ่งในกิจกรรมนี้มีการประกวดการร้องเพลง การประกวด Danceing  การประกวดวาดภาพ และมีการแจกของรางวัลให้กับผู้ที่ตอบคำถามในงาน

กิจกรรมวันไหว้ครู

โพสต์18 มิ.ย. 2559 21:48โดยวิภาดา บุพชาติ   [ อัปเดต 18 มิ.ย. 2559 21:58 ]

เมื่อวันที่ ๑๖  มิถุนายน  ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา  โรงเรียนเสนางคนิคมได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครูขึ้นเพื่อรำลึกถึงพระคุณของคุณครูทุกท่านที่ได้อบรมสั่งสอนศิษย์ ในกิจกรรมนี้มีการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจน ของนักเรียนห้อง AP ทุนละ ๒,๐๐๐ บาทและนักเรียนห้องปกติทุนละ ๑,๐๐๐ บาท และมีการมอบทุนให้กับนักเรียนที่สามารถสอบเข้าชั้นม.๑และม.๔ ได้ลำดับที่ ๑ ถึง ๓ ด้วย ในงานนี้มีมีการจับฉลากของรักของหวงของคุณครูมอบให้กับนักเรียนด้วยถือว่าเป็นไฮไลท์ของงานนี้ด้วย

รองมัธยมพบชาวขาว-คราม

โพสต์18 มิ.ย. 2559 21:43โดยวิภาดา บุพชาติ

เมื่อวันที่ ๑๓  มิถุนายน  ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา ดร.มัธยม  เรืองแสน    รองผู้อำนวยการสำนักงานเขพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๙ ได้มาเยี่ยมพบปะบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนเสนางคนิคม  และได้มีการปลูกต้นพยุง ตามโครงการปลูกต้นไม้คนละต้น

1-10 of 30

Comments