ฝ่ายบริหารโรงเรียนเสนางคนิคม
              
นายอภิสิทธิ์  ต้องสู้
ผู้อำนวยการโรงเรียนเสนางคนิคม

                                                                                
                                                                                                                           นายทีปกรณ์  จันปุ่ม
                                                                                                              รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
              

                


Comments