เหลียวหลัง แลหน้า ๓ ปี สพม.๒๙

Post date: Jul 31, 2013 6:09:21 AM

คณะครูโรงเรียนเสนางคนิคม ได้เข้าร่วมกิจกรรมมหกรรมวิชาการ “เหลียวหลังแลหน้า ๓ ปี สพม.๒๙” เมื่อวันที่ ๑๒-๑๓ ก.ค. ๒๕๕๖ ซึ่งในงานนี้ได้รับเกียรติจากนายกมล รอดคล้าย รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธี ภายในงานมีการเสวนา “เหลียวหลังแลหน้า การศึกษาสพม.๒๙ ในอาเซียน”, การบรรยาย “Future Classroom”, การบรรยาย “เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน”, การบรรยาย “การจัดการเรียนรู้ของครูในยุคศตวรรษที่ ๒๑”, การบรรยาย “การสร้างแรงบันดาลใจในการจัดการเรียนรู้ของครูด้วยจิตใต้สำนึก”, การแสดงของนักเรียน และการจัดซุ้มนิทรรศการจากสหวิทยาเขตต่าง ๆ