สังคมศึกษา

สังคมศึกษา ศาสนา  และวัฒนธรรม

โรงเรียนเสนางคนิคม

https://sites.google.com/a/senangkhanikhom.ac.th/soc-by-krumhoo/?fbclid=IwAR2uA8ouSIhdVxEg9-YjrKbXgZb-a5n3PGvrH-oqNUyDzQfpUWU_ivHLmx8
https://sites.google.com/a/senangkhanikhom.ac.th/chonthida-63/
https://sites.google.com/a/senangkhanikhom.ac.th/social2/?fbclid=IwAR1am1m2Bb0XRKlhG26q9HHOosRSyXGSFEYHV4HBiEO11SfjF7GQ52rPh3Q
https://sites.google.com/a/senangkhanikhom.ac.th/kruauisocial/
https://sites.google.com/a/senangkhanikhom.ac.th/pimonporn/?fbclid=IwAR3sXTS_V8CDAC1rgq1HPzNaax67aQW9Jp53Jxgo7aaH7O8I6UQAKXp9mGI