คณิตศาสตร์

บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

โรงเรียนเสนางคนิคม

https://sites.google.com/a/senangkhanikhom.ac.th/krupraneemath-s-teacher/?fbclid=IwAR14iGVL5D3MusVqUcRK20wClaOi2KEk0vaoGFw709t6Xrh2F2eWYhXiTKI
https://sites.google.com/a/senangkhanikhom.ac.th/mathbyprayom2563/
https://sites.google.com/a/senangkhanikhom.ac.th/mathbykruareewan/home?fbclid=IwAR3KhL-QjvGUXRIi-G8h9i3RDeA_vMJg_hfVdlwGC7VJd2w7xzT3SKloWxg
https://sites.google.com/a/senangkhanikhom.ac.th/sorabhat/
https://sites.google.com/a/senangkhanikhom.ac.th/natcharm-sai/