กิจกรรมวันไหว้ครู

Post date: Jun 19, 2016 4:48:34 AM

เมื่อวันที่ ๑๖  มิถุนายน  ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา  โรงเรียนเสนางคนิคมได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครูขึ้นเพื่อรำลึกถึงพระคุณของคุณครูทุกท่านที่ได้อบรมสั่งสอนศิษย์ ในกิจกรรมนี้มีการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจน ของนักเรียนห้อง AP ทุนละ ๒,๐๐๐ บาทและนักเรียนห้องปกติทุนละ ๑,๐๐๐ บาท และมีการมอบทุนให้กับนักเรียนที่สามารถสอบเข้าชั้นม.๑และม.๔ ได้ลำดับที่ ๑ ถึง ๓ ด้วย ในงานนี้มีมีการจับฉลากของรักของหวงของคุณครูมอบให้กับนักเรียนด้วยถือว่าเป็นไฮไลท์ของงานนี้ด้วย