บริหารงบประมาณและบุคคล


ฝ่ายบริหารโรงเรียนเสนางคนิคม  ปี  2561-2564

              

https://sites.google.com/a/senangkhanikhom.ac.th/rongbiab/