ขาว - คราม เกมส์

Post date: Jan 12, 2015 6:51:44 AM

ด้วยโรงเรียนเสนางคนิคม ได้จัดกิจกรรมกีฬาสีภายในประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๘ ในวันที่ ๒๙ - ๓๐  ธันวาคม  ๒๕๕๘ ได้กิจกรรมนี้ได้รับเกียรติจากนายเมธีส  ขุนศรี นายอำเภอเสนางคนิคมมาเป็นประธานในพิธีเปิดซึ่งมีขึ้นในวันทีี ๓๐  ธันวาคม  ๒๕๕๘ มีการประกวดขบวนพาเหรดของแต่ละคณะสี ประกอบด้วยสีแดง สีเขียว สีเหลืองและสีฟ้า การประกวดเชียร์ลีดเดอร์ การแข่งขันกีฬาและกรีฑา