ข่าวจากกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

Post date: Dec 12, 2012 5:22:29 AM

ด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ จะดำเินินการสอบแข่งขันวัดความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.๔-ป.๖ ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ และระดับชั้น ม.๔ - ม.๖  ในวันที่ ๑๙  มกราคม  ๒๕๕๖  รับสมัครตั้งแต่วันที่  ๑๓  ธันวาคม  ๒๕๕๕ ถึง วันที่ ๑๕  มกราคม  ๒๕๕๖