ประกาศผลสอบวิทยาศาสตร์

Post date: Jan 29, 2013 12:42:05 AM

ตามที่กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ดำเนินการสอบแข่งขันวัดความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2555 ระดับชั้น ป.๔-ป.๖ ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓ และระดับชั้น ม.๔ - ม.๖  ในวันที่ ๑๙  มกราคม  ๒๕๕๖  นั้น ทางโรงเรียนเสนางคนิคมได้ประกาศผลการทดสอบแล้ว