คนเก่งแห่งรั้วขาว-คราม

Post date: Sep 17, 2012 6:14:25 AM

จากการแข่งขันกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีการศึกษา 2555 ระหว่างวันที่ 11-12  ตุลาคม  2555  ณ โรงเรียนอำนาจเจริญ โรงเรียนเสนางคนิคม ได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงหนือ ครั้งที่ 62 ที่จังหวัดชัยภูมิ  จำนวน 5 รายการ ดังนี้

1.  ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  คือ นายเกรียงไกร  พรมสุวรรณ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4 ครูจันทา ทองน้อย ผู้ฝึกสอน

2. การจัดสวนถาดแบบชื้น ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น คือ เด็กหญิงกิติยา  ภูวงศ์ เด็กหญิงพรพิมล แก้วมีศรีและเด็กชายพรรษิษฐ์  นครพันธ์ ครูสมพงษ์  นครพันธ์  ผู้ฝึกสอน

3.  การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์(E-book) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น คือ เด็กหญิงณัฐชนก อุปริทุม และเด็กหญิงณัฐชยาน์  ทองน้อย ครูวิภาดา  บุพชาติ ผู้ฝึกสอน

4.กิจกรรม A-Math ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น คือ เด็กชายชัยศิริ  กุลแก้ว และเด็กหญิงวิสุดา  เครือดี  ครูรัฐศาสตร์  โคตรสีหา  ผู้ฝึกสอน

5. สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คือ นางสาวเจนจิรา  โสมอินทร์ และนางสาวจิราภรณ์  พิมพ์ทอง  ครูลาวัณย์  สุวงศ์ทอง  ผู้ฝึกสอน ซึงทั้ง 5 รายการจะเดินทางไปเข้าร่วมแข่งขันในวันที่ 3 - 7  ธันวาคม  2555 ที่จังหวัดชัยภูมิ