กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

Post date: Dec 13, 2013 7:35:43 AM

ด้วยกลุ่มสาระการเรียรู้ภาษาต่างประเทศจะจัดดำเินินงานโครงการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะภาษาอังกฤษเนื่องในงานเทศกาลวันคริสต์มาส ประจำปีการศึกษา 2556 ในวันที่ 24  ธันวาคม  2556 ซึ่งมีกิจกรรมต่าง ๆ ดัีงนี้ กิจกรรมการแข่งขัน Spelling Bee กิจกรรมวาดภาพวันคริสต์มาส กิจกรรมการแข่งขัน Speech Compettion กิจกรรมการแข่งขัน Story Telling  กิจกรรมการแข่งขัน Singing contgest กิจกรรมการแข่งขัน Fancy Santa กิจกรรมการแข่งขัน Dancing Contest การประกวดโครงงานอาหาร English Project Work ประเภท "Local Thai Food" การประกวดโครงงานอาหาร English Project Work ประเภท "International Food"