ปัจฉิมนิเทศนักเรียน ม.3 , ม.6

Post date: Mar 5, 2016 8:53:48 AM

เมื่อวันที่  ๔  มีนาคม  ๒๕๕๙  โรงเรียนเสนางคนิคม  ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีทีี่ ๓และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ที่จะจบการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๘