ค่ายวิทยาศาสตร์

Post date: Feb 9, 2016 3:51:52 AM

โรงเรียนเสนางคนิคม  ได้จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ศึกษาความหลากหลายทางชีววิทยา  ที่อุทยานแห่งชาติภูจอง - นายอย  ให้กับนักเรียนห้องเรียนพิเเศษระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ และ ๕  ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๖  มกราคม  ๒๕๕๙