สุขศึกษาและพลศึกษา

        บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

โรงเรียนเสนางคนิคม

https://sites.google.com/a/senangkhanikhom.ac.th/teerayootclassroom/
https://sites.google.com/a/senangkhanikhom.ac.th/krunick-senang63/