ส่งเสริมวิชาการ&อาเซียน

Post date: Sep 10, 2018 11:44:28 AM

วันที่ 21  สิงหาคม  2561  โรงเรียนเสนางคนิคม  ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมวิชาการ วันอาเซียนและสัปดาห์ห้องสมุด โดยแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้แสดงผลงานทางวิชาการและการเล่นเกมต่าง ๆ และได้มีการจัดซุ้มอาเซียน 10 ประเทศ