สอบราคาจ้างส้วมนักเรียนชาย 4ที่/49

Post date: Dec 1, 2014 10:02:48 AM

ด้วยโรงเรียนเสนางคนิคม ได้รับอนุมัติจัดสรรงบประมาณ ปี2558 จาก สพฐ. งบลงทุนค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง เนื่ีองจากอาคารเรียนอาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างไม่เพียงพอตามเกณฑ์และชำรุดทรุดโทรม รายการก่อสร้างส้วมนักเรียนชาย 4ที่/49 จำนวน1 หลังวงเงินงบประมาณ 442,000 บาท(สี่แสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน) กำหนดราคากลางงานก่อสร้าง 496,000 บาท(สี่แสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) ดังรายละเอียดที่แนบ