วิทยาศาสตร์

บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

โรงเรียนเสนางคนิคม

https://sites.google.com/a/senangkhanikhom.ac.th/science-by-kruthip/?fbclid=IwAR1H62qWOEFqPUq1GSKM2Empc_KCm0UzGSipM3noN0ev47n7a7jzjqgnJ48
https://sites.google.com/site/nudsarida2558/prawatikar-thangan
https://sites.google.com/a/senangkhanikhom.ac.th/phy-by-phayom/?fbclid=IwAR2anGhJqddBYCTG7k8A7IOO_0zU7WtQ09J9LfhnTxYf46HSRK2yLRHTWQo
https://sites.google.com/a/senangkhanikhom.ac.th/kru-karnbio/
https://sites.google.com/senangkhanikhom.ac.th/kruningyeah?fbclid=IwAR1OJLnRXAlWvwQiZWIZc6H1tpQ2Lw3JK4zVmPyiS1cD_NmPpw0DPqGoSqU
https://sites.google.com/a/senangkhanikhom.ac.th/design-techno-6/home
https://sites.google.com/a/senangkhanikhom.ac.th/physics1bykrootung/?fbclid=IwAR3iLRvhBRJ6MJW9ZuubaiD8GqDN-SeiA8BuAdgcvFchpUeSwqvjtRW40H0
https://sites.google.com/a/senangkhanikhom.ac.th/sciene-technology-by-khasemsaeng/