งานมุทิตาจิต

Post date: Sep 10, 2018 12:22:34 PM

วันที่ 28 กันยายน  2561  ขอเชิญร่วมงานแสดงมุทิตาจิต สำหรับบุคลากรที่จะเกษียณอายุราชการ จำนวนวน 4 ท่านคือ ๑.  นายสุมิตร  เรืองบุตร  ผู้อำนวยการโรงเรียนเสนางคนิคม

๒.  นายสัตถี  อินทรบุตร  ครูชำนาญการพิเศษ

๓.  นายพันศักดิ์  พันทน  ครูชำนาญการพิเศษ

๔.  นางจันทร์เทียม  สหนาวิน  ครูชำนาญการพิเศษ