การงานอาชีพ

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

โรงเรียนเสนางคนิคม

https://sites.google.com/a/senangkhanikhom.ac.th/khanomthai-itiporn-63/khaw-prakas?fbclid=IwAR2RuPopYgD22FL4KHl9OO8uxz4LcekaL-upqkju4KU-FP9ngHMK084aNXU