วันภาษาไทย

Post date: Jul 31, 2013 6:14:16 AM

๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ โรงเรียนจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทย เพื่อรำลึกถึงพระคุณของท่านสุนทรภู่ผู้เป็นกวีเอกของโลกและให้นักเรียนทุกคนได้ตระหนักถึงความสำคัญของวันภาษาไทย ในกิจกรรมครั้งนี้มีการประกวดร้องเพลง โครงงานอาหารในวรรณคดี การแต่งกายเลียนแบบตัวละคร การเขียนเรียงความ การจัดป้ายนิเทศ