ประกาศผลสอบเข้าเรียนต่อห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ (AP) ปีการศึกษา 2561

Post date: Mar 14, 2018 7:39:17 AM

ประกาศผลสอบเข้าเรียนต่อห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2561

ให้นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก ปฏิบัติดังนี้

รายงานตัว วันที่ 15 มีนาคม 2561 ณ ห้องวิชาการ อาคาร 1 โรงเรียนเสนางคนิคม ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป้นต้นไป

มอบตัว วันที่ 18 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมจันทน์ผา อาคาร 3 โรงเรียนเสนางคนิคม ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป

เอกสารที่ใช้การมอบตัว

1. สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน/พ่อ/แม่/ผุ้ปกครอง อย่างละ 1 ชุด

2. ใบ ปพ.1 จำนวน 1 ชุด

3. ค่าบำรุงการศึกษา ม.1 จำนวน 2,000 บาท ม.4 จำนวน 3,000 บาท