ต้อนรับคณะกรรมการประเมิน

Post date: Sep 12, 2019 5:39:26 PM

 

วันที่  29 สิงหาคม 2562  ท่าน ศน.อานนท์  วงศ์วิศิษฐ์รังสี  และคณะ  เดินทางมาตรวจเยี่ยม  และประเมิน

 งานตามโครงการ  DLIT  พร้อมทั้ง ให้คำแนะนำ  เพื่อการเตรียมความพร้อม  รับการประเมิน  8  มาตรฐาน

 และ  การเตรียมข้อมูลเพื่อการเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ  ITA  ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 9-10 กันยายน  2562