ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนเสนางคนิคม

          โรงเรียนเสนางคนิคม อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอำนาจเจริญ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน การทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2520 ณ บริเวณทิศตะวันตกของห้วยม่วง ห่างจากตัวอำเภอเสนางคนิคม ไปตามถนน รพช. เสนางคนิคม - บ้านดอนหวาย เป็นระยะทาง 5 ก.ม. โดยความคิดริเริ่มของพระไพโรจน์ธรรมคณี อดีตเจ้าคณะจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วย นายวันคำ ถูรวรรณ กำนันตำบลเสนางคนิคม พร้อมผู้ใหญ่บ้านหมู่ต่างๆและชาวบ้าน ได้ร่วมกันสร้างอาคารเรียนชั่วคราวขึ้น ในที่ดินสาธารณะของทางราชการ ซึ่งเป็นที่ว่างเปล่าดังที่กล่าวมาข้างต้นเนื่องจากสถานทีตั้งเดิม อยู่ห่างไกลจากชุมชน เส้นทางคมนาคมไม่สะดวก เมื่อเปิดให้มีการเรียนกานสอนขึ้นครั้งแรก ในปีการศึกษา 2520 จึงขอใช้สถานที่และอาคารเรียนของโรงเรียนบ้านหนองทับม้า ซึ่งเป็นโรงเรียนประถมศึกษา ของตำบลเสนางคนิคม เปิดทำการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1(ม.ศ.1) จำนวน 2 ห้องเรียนมีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 86 คน และกรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งให้ นายพนมศักดิ์ สุคันธา มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่คนแรก โดยมีครูจากโรงเรียนบ้านหนองทับม้า จำนวน 3 คน มาช่วยสอน ปีการศึกษา 2522 ได้ดำเนินการขอย้ายสถานที่ตั้งใหม่ เพื่อให้อยู่ใกล้กับแหล่งชุมชน คือบริเวณป่าหนองหิ้ง ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศเหนือของที่ว่าการอำเภอเสนางคนิคมและเป็นที่ตั้งของโรงเรียนเสนางคนิคมในปัจจุบัน ในระหว่างปีการศึกษา 2534 - 2536 มีสาขาโรงเรียน 2 แห่ง คือ โรงเรียนเสนางคนิคม สาขาตำบลนาเวียง และโรงเรียนเสนางคนิคม สาขาตำบลไร่สีสุก ต่อมาปีการศึกษา 2537 ได้ยุบเลิกสาขาตำบลไร่สีสุก สาขาตำบลนาเวียงได้รับประกาศจัดตั้งเป็นเอกเทศชื่อ โรงเรียนนาเวียงจุลดิศวิทยา ในปีการศึกษา 2546 ประกาศใช้ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และมีกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการโรงเรียนเสนางคนิคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอำนาจเจริญสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ที่ตั้งและขนาด

          โรงเรียนเสนางคนิคมเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลางส่วนภูมิภาค สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอำนาจเจริญ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ปีการศึกษา 2549 เปิดทำการสอนตามหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด ตั้งแต่มัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 รวมทั้งหมด 30 ห้องเรียน(7 - 7 - 5 / 4 - 4 - 3) จำนวนนักเรียนรวม 1,264คน มีที่ตั้งอยู่เลขที่ 62 หมู่ 12 ตำบลเสนางคนิคม อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ รหัสไปรษณีย์ 37290 โทร. 0-4546-1009, 0-4546-1033 มีเนื้อที่ประมาณ 50 ไร่

อักษรย่อ

      ส.น.

อัตลักษณ์โรงเรียน  

     "คุณธรรมนำวิชาการ  สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น"

เอกลักษณ์ของโรงเรียน  

     "ยิ้มง่าย  ไหว้สวย"

ปรัชญาของโรงเรียน

     "เรียนเด่น  เป็นกีฬา  สามัคคี   มีคุณธรรม"

คติพจน์

     "สิกฺขํ ชีวิตฺตํ อตมํ" แปลว่า การศึกษาคือชีวิต

สีประจำโรงเรียน

     สีขาว - คราม

     สีขาว  หมายถึง  ความบริสุทธิ์ อ่อนน้อมถถ่อมตน

     สีคราม  หมายถึง  ความหนักแน่น มองกว้างและการให้อภัยของครู