กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา

Post date: Dec 13, 2013 7:38:08 AM

ด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาจะดำเินินการโครงการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนเสนางคนิคม ในระหว่างวันที่ 25 - 27  ธันวาคม  2556 และจะมีพิธีการแข่งขันในวันที่ 27  ธันวาคม  2556